Missie

APOLLO geeft bedrijven vleugels. Dit doen wij door het vergroten van hun inzicht in de bedrijfsrisico’s en in de kwaliteit van het systeem van interne beheersing. De bedrijfsleiding is daardoor in staat om de bedrijfsvoering tijdig en adequaat bij te sturen, hetgeen een positieve invloed heeft op de performance. Dit bevordert het vertrouwen van externe belanghebbenden in de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het ondernemerschap.

Visie

Ieder bedrijf moet eindelijk zelf (leren te) vliegen. Wij ondersteunen bedrijven bij dat leerproces, door het verbeteren van de sturings- en beheersingsaspecten van de bedrijfsvoering. Dit doen wij door processen te analyseren, door verbeterprojecten te adviseren en te implementeren en door medewerkers op een betrokken wijze te coachen. Daarbij kijken wij nadrukkelijk niet alleen naar de instrumentele kant van management & control. Wij hebben ook aandacht voor de zogenaamde soft controls, die samenhangen met  cultuur en gedrag. Waar nodig werken wij samen met deskundige partners die in staat zijn om hun specialistische kennis op een gedegen en ondernemende manier toe te passen.

Kernwaarden

APOLLO Control Support hanteert de kernwaarden integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding en professioneel gedrag. Deze kernwaarden zijn ontleend aan de beroepsmatige gedragscodes voor Registeraccountants en Registercontrollers. Tevens dragen wij kernwaarden uit die typerend zijn voor onze manier van werken. Wij streven ernaar om ons werk op een persoonlijke, praktijkgerichte, verbindende, onafhankelijke en betrokken wijze te doen.

logo apollo control support

Uitgangspunten

Essentiële uitgangspunten van onze aanpak zijn:

1). Voorkomen is beter dan genezen
Het zou jammer en kostbaar zijn als de put pas wordt gedempt nadat het kalf is verdronken. Anticipatie is van groot belang. Door bij de medewerkers de bewustwording te bevorderen van de belangrijkste bedrijfsrisico’s en de beheersingsmaatregelen waar zij verantwoordelijk voor zijn, wordt meer zekerheid verkregen op het halen van de bedrijfsdoelstellingen. Door hier tijdig en systematisch aandacht aan te besteden kunnen verrassingen worden voorkomen. Een langdurig en kostbaar genezingsproces is dan niet nodig.

2). Meten is weten
Zonder metingen en registraties berusten conclusies op drijfzand. Dit geldt ook voor eventuele maatregelen om het beleid bij te sturen. Het meten van de juiste prestaties met betrouwbare indicatoren en periodieke cijfers draagt bij aan het verkrijgen van inzicht en overzicht in de bedrijfsresultaten. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijsturingsacties en draagt bij aan het vertrouwen in de bedrijfsvoering.

3). Twee weten meer dan één
Door samenwerking ontstaat vaak een betere oplossing. In overleg met interne en externe deskundigen streven wij naar de best passende oplossing voor de klant. Dit hoeft overigens niet altijd een best-practice oplossing te zijn, ieder bedrijf is immers uniek. Bij het bedenken van oplossingen en het implementeren van veranderingen maken wij zoveel mogelijk gebruik van de reeds aanwezige competenties en krachten bij de medewerkers. Op die manier wordt hun persoonlijke ontwikkeling bevorderd en wordt kennisoverdracht optimaal geborgd.

4). Er is geen grotere kracht dan innerlijke kracht
De passie van de Apollovlinder zit in iedere medewerker, daar zijn wij van overtuigd. Daarom zoeken wij altijd naar mogelijkheden om processen aantrekkelijk en gebruikersvriendelijk in te richten. APOLLO heeft oog voor het welbevinden van mensen op het werk.

5). Zachte heelmeesters maken stinkende wonden
Wij streven naar duurzame oplossingen in plaats van korte termijn knip- en plakwerk. Daarbij hanteren we meestal een gefaseerde aanpak en hebben we uiteraard oog voor mogelijke quick wins. Waar nodig kunnen we een harde sanering doorvoeren.

6). Small is beautiful
Groot en log is niet meer van deze tijd, klein en flexibel des temeer. Een kenmerk van APOLLO Control Support is dat we geen vast kantoor hebben, maar gebruik maken van flexibele werkplekken bij relaties (financieringsmaatschappijen, accountants, ict en hrm consultants). We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met diverse andere partijen elkaar sterker kunnen maken en integrale oplossingen voor onze opdrachtgevers kunnen aanbieden.

Urgentie indicatoren

Er zijn tal van uiteenlopende situaties, waarin de inschakeling van APOLLO Control Support uitermate zinvol kan zijn. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin het bedrijfsrendement te wensen over laat of structureel achterblijft bij het branchegemiddelde. Verder kan het voorkomen dat periodieke (financiële) rapportages ontbreken of onvoldoende informatie geven. Het is niet ondenkbaar dat daardoor het vertrouwen van de bank in de kwaliteit van de bedrijfsvoering steeds meer onder druk komt te staan.

Een andere mogelijkheid is dat door snelle groei van een bedrijf de interne organisatie (beheersing) niet meer voldoet aan de gangbare vereisten. Dit knelt des temeer indien hierdoor niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor een goedkeurende accountantsverklaring en/of in control statement.

Dit is maar een kleine greep uit alle mogelijke scenario’s. Wilt u weten of de inschakeling van APOLLO ook in uw specifieke situatie zinvol kan zijn, neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag.